English| മലയാളം

കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി CMLRRP, MPLAD, FLOOD മുതലായ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു?

 

sImbnemïn \Kck`

( Office: 0496 - 2620244, 2620881, Fax: 2620881

 

 

PW1  -2739/20                                                               Date: 08.07.2020

 

Izt«j³ ]ckyw

 

       sImbnemïn \Kck` 2020-21 hmÀjnI ]²Xn, CMLRRP, MPLAD,  FLOOD apXemb hnhn[  s]mXpacma¯v {]hr¯nIÄ GsäSp¯v \S¯p¶Xn\v AwKoIrX  IcmdpImcnð \n¶pw    aÕcmSnØm\¯nepff Izt«j\pIÄ £Wn¡p¶p.

 

43 {]hr¯nIÄ Izt«j³ t^mdw hnð¡p¶ Xn¿Xn þ 15.07.20  5 PM hsc.

 

Izt«j³ t^mdw kaÀ¸n¡mhp¶ Ahkm\ Xn¿Xnbpw, kabhpw.þ16.07.20  1 PM hsc.

                                                                                                               

Izt«j³ Xpd¡p¶ Xn¿Xnbpw kabhpw  þ 16.07.20  2 PM hsc.

 

 

       

        Xt±i kzbw`cW hIp¸ntebpw s]mXpacma¯v hIp¸ntebpw Fñm \nba§fpw aäv kÀ¡mÀ D¯chpIfpw _m[Iambncn¡pw. Izt«j³ kw_Ôn¨ A´naXocpam\w sImbnemïn \Kck` `cWkanXnbnð \n£n]vXambncn¡pw.

hniZ hnhc§Ä¡v {]hr¯n kab§fnð \Kck`m Akn. F©n\obdpsS Hm^oknð _Ôs¸Smhp¶XmWv                                                        

 

 

                                                    (H¸v) 
 
                                                                                                              Akn: F©n\obÀ,

                                           sImbnemïn \Kck`.